Rollen som ekonomichef har genomgått en betydande förändring över tid. Från att tidigare ha fokuserat på praktiska uppgifter som bokslut och konsolidering, har ekonomichefens ansvar, men också förväntningar på rollen utvecklats. Idag efterfrågas praktisk arbetslivserfarenhet med fokus på en förmåga att leda och utveckla ett kompetent team av medarbetare. Samtidigt som man ska balansera företagets ekonomiska mål gällande lagar och föreskrifter. I den här artikeln kommer vi att utforska hur rollen som ekonomichef har förändrats, och dessutom ge sju konkreta ledarskapstips för att utveckla sig själv som ledare och sitt team.

Utveckling av rollen som ekonomichef

För bara några decennier sedan var ekonomichefens huvudfokus främst att säkerställa att ekonomiska uppgifter hanterades korrekt och att bokslutet var i sin ordning. Arbetet var i hög grad tekniskt och rutinmässigt. Idag har rollen blivit betydligt mer strategisk och kräver en bredare uppsättning färdigheter. En av de mest märkbara förändringarna i ekonomichefens roll är ett ökat fokus på ledarskap och teamutveckling. Ekonomichefen förväntas inte bara driva ekonomiska mål utan också att vårda och utveckla sitt team. Att kunna motivera och coacha medarbetare är avgörande för att bli en framgångsrik ledare inom en ekonomifunktion på ett företag.

En komplex funktion

Ekonomichefen står ofta inför komplexa situationer där företagets affärsmål måste balanseras enligt rättvisa och korrekta metoder. Diplomati och kommunikationsfärdigheter är nödvändiga för att navigera i dessa utmanande situationer, och för att skapa en miljö där medarbetare kan trivas och utvecklas. Samtidigt som ledarskap och kommunikation är viktiga, får man inte glömma bort ekonomichefens tekniska kompetens. Fortfarande måste en djup förståelse för ekonomiska principer finnas och hur dessa kan tillämpas i praktiken.

Den proaktiva ledaren

Dagens ekonomichef förväntas vara proaktiv snarare än reaktiv. Att kunna förutsäga och hantera ekonomiska risker är avgörande för företagets framgång. Genom att vara uppmärksam och identifiera potentiella problem i förväg, kan ekonomichefen hjälpa företaget att undvika finansiella katastrofer. Teknologins framsteg har dessutom påverkat ekonomiarbetet avsevärt. Ekonomichefen bör kunna utnyttja avancerade ekonomisystem och dataanalysverktyg för att fatta informerade beslut och optimera ett företags ekonomi. En bra ledare slutar aldrig att utvecklas utan fortsätter att utbilda sig och vidareutveckla sina färdigheter.

7 tips för att lyckas som ledare inom ekonomi

Följande sju tips kan hjälpa en ekonomichef att utmärka sig inom sitt område och att framgångsrikt leda sitt team och organisationen mot ekonomisk stabilitet och tillväxt:

1. Utveckla starka kommunikationsfärdigheter

En av de mest grundläggande och viktiga egenskaper som ledare, är förmågan att kommunicera tydligt och effektivt. Som ekonomichef behöver du kunna förmedla komplexa ekonomiska idéer och rapporter, på ett sätt som är begripligt för alla i organisationen, oavsett deras bakgrund. Särskilt viktig är kommunikationsförmågan under tider av förändring. Genom att se till att medarbetare förstår varför förändring är nödvändig och hur den kan påverka dem positivt, kan du skapa förtroende och minska osäkerhet.

2. Visa empati och bygg starka team

Framgångsrika ekonomichefer förstår värdet av att skapa ett samarbetsinriktat och inkluderande arbetsklimat. Att vara en empatisk och skicklig teambyggare kan inte bara öka teamets produktivitet och trivsel, utan också hjälpa dig som ekonomichef att upprätthålla en positiv arbetsmiljö där alla strävar mot gemensamma mål. Genom att dela din vision med ditt team och involvera dem i både planering och genomförande av den ekonomiska strategin, bidrar du till att skapa en starkare känsla av ägandeskap och engagemang bland medarbetarna.

3. Förstå affärsstrategin

Eftersom ekonomiarbetet är nära kopplat till företagets övergripande strategi är det viktigt att ekonomichefen har en djup förståelse för företagets mål, och hur det ekonomiska arbetet kan stödja dessa mål. Med det i åtanke blir du som ekonomichef en värdefull resurs för organisationen. En förståelse för affärsstrategin gör det möjligt för ekonomichefen att optimera användningen av resurser – inklusive personal och budget – för att stödja företagets prioriteringar, vilket innebär att ekonomiavdelningen kan vara mer kostnadseffektiv och fokuserad.

4. Var proaktiv och strategisk

I stället för att reagera på ekonomiska problem bör du som ekonomichef arbeta proaktivt för att identifiera potentiella utmaningar och möjligheter. Med god framförhållning kan du bedöma och hantera ekonomiska risker i förväg, och därmed minimera påverkan de potentiellt skulle haft på företagets verksamhet. Utveckla en riskhanteringsstrategi som inkluderar identifiering, utvärdering och åtgärder för att mildra riskerna. Genom att vara förebyggande och strategisk kan du som ekonomichef agera som en pålitlig och proaktiv ledare.

5. Hantera förändring effektivt

Förändring är en naturlig del av affärsvärlden. Som ekonomichef bör du vara bra på att hantera och navigera förändringar, både inom organisationen och i den bredare ekonomiska miljön. Följ och analysera ekonomiska trender och externa faktorer som kan påverka din organisation. Då har du möjlighet att ställa om och anpassa din strategi i takt med förändringar på marknaden. Förändring kan ofta mötas med motstånd, både från medarbetare och andra intressenter. Att involvera medarbetare i processen och ta hänsyn till deras synpunkter kan hjälpa till att minska motståndet.

6. Skapa en kultur av integritet

Eftersom ekonomichefen har ansvar för företagets ekonomiska integritet och efterlevnad av regler och föreskrifter, är det viktigt att skapa och upprätthålla en stark kultur av integritet och etik inom såväl ekonomiavdelningen som inom hela organisationen. Det här är något som inte bara skyddar företagets rykte, utan också bidrar till en hållbar och ansvarsfull verksamhet som är redo att möta utmaningar och möjligheter i den konkurrensutsatta affärsvärlden. Ett sätt är att upprätta och kommunicera tydliga etiska riktlinjer och policys för ekonomiavdelningen. Riktlinjerna bör omfatta allt från korrekt bokföring och redovisning till förebyggande av bedrägeri och jävsfrågor.

7. Fortsätt att lära och utvecklas

Ekonomiområdet är i ständig förändring med nya teknologier och metoder. Att fortsätta utveckla den egna kompetensen är av central betydelse för att lyckas som ledare inom ekonomi och finans. Genom att vara proaktiv och ständigt sträva efter att lära och utvecklas som ekonomichef och i det egna ledarskapet, håller du dig konkurrenskraftig och kapabel att hantera utmaningar och möjligheter som uppstår. Detta gör dig inte bara till en värdefull resurs för din organisation, utan också till en framgångsrik och eftertraktad ledare inom ekonomi och finans.

Söker du den rätta ledaren inom ekonomi och finans? Kontakta oss på Clarify för fler insikter och stöd med din nästa rekrytering.