ENGAGEMANG. En nöjd medarbetare är en engagerad medarbetare. Eller? ”Riktigt så enkelt är det inte”, säger Maria Grudén på Great Place to Work. Det har visat sig att förtroende är den viktigaste katalysatorn för att skapa engagemang.

 

GREAT PLACE TO WORK har under trettio år arbetat med att utvärdera och utveckla arbetsplatser över hela världen. Och deras forskning och studier är entydiga: Om medarbetaren har förtroende för ledning och organisation betalar det sig i form av ett större engagemang.

Det finns alltså ett direkt samband mellan tillit och tillväxt – oavsett bransch, verksamhetens storlek eller ålder på medarbetaren.

Frågan är hur du hanterar svaren
En modern organisation vet hur värdefull medarbetarnas feedback är och gör regelbundet undersökningar: Är medarbetarna nöjda eller inte? Men när de har fått svaret, vad händer då?

– Att bara göra en medarbetarundersökning har inget egenvärde, säger Maria Grudén. Det är hur man hanterar resultatet som räknas

Feedback av det här slaget bör användas till att skapa åtgärdsprogram som involverar både ledare och medarbetare. Om de tillsammans tar ansvar för att förändra arbetsplatsen kan de skapa ömsesidigt förtroende och gemensam framgång.

Tre relationer att räkna med
I ett åtgärdsprogram är det viktigt att komma ihåg att en medarbetare har tre relationer på arbetsplatsen. När dessa fungerar bra – alltså när jag litar på mina chefer, när jag är stolt över vad jag gör och när jag trivs med kollegorna – ja, då talar vi om en bra arbetsplats.

För att nå dit krävs först en utvärdering som ställer följande frågor: Vad gör vi för att nå organisatoriska mål? På vilka sätt ger vi medarbetaren möjligheter att göra sitt bästa och hur skapar vi en laganda som driver organisationen framåt?

Ett strukturerat arbete
Great Place to Work hjälper dig att strukturera processen och mäta och värdera arbetsplatsen. Med verktyget Trust Index© kan du identifiera hur medarbetaren ser på relationen till sin ledare, sitt arbete och sina kollegor. Ytterligare ett verktyg – Culture Audit© – mäter och ger en bild av den arbetskultur som ledningen anser sig erbjuda.

Resultatet från de båda mätningarna visar hur väl medarbetarnas och ledarnas åsikter överensstämmer med varandra och företagets värderingar och affärsmässiga mål.

De företag som arbetar strategiskt med handlingsprogram, riktlinjer och praxis för att stärka arbetsplatskulturen och skapa förtroende hos medarbetarna – är också de som kan förvänta sig ett större engagemang och högre lönsamhet.

Källa: http://hrbloggen.se/2014/03/nojda-medarbetare.html