Regeringen har tillsatt en utredning, Förbättrat klimat för entreprenörskap och innovativt företagande, Dir. 2014:46. Syftet med utredningen är bland annat att se över såväl skatteregler som civilrättsliga regler för att se om dessa behöver förändras för att främja entreprenörskap och innovationer.

Enligt regeringen ska översynen ”…ta ett helhetsgrepp och inkludera aspekter som skatteregler, vissa civilrättsliga regler rörande företagande inklusive insolvenslagstiftningen, det offentliga innovationsstödet, tillgång till riskkapital och annan finansiering samt samverkan och rörlighet mellan näringsliv och forskning. I detta sammanhang bör även en översyn göras av de statliga insatserna som genomförs för att främja företagande”.

Kommittén ska bland annat:

– undersöka om det finns strukturer eller andra företeelser eller regler i inkomstskattesystemet eller i regelverket för socialavgifter som motverkar entreprenörskap och företagande,
– göra en översyn av vissa regler för företagsrekonstruktion,
– utvärdera sänkningen av lägsta tillåtna gräns för aktiekapital för privata bolag samt undersöka behoven av ytterligare justeringar,
– utföra en analys med anledning av Världsbankens granskning av det svenska företagsklimatet,
– göra en översyn av hur nuvarande regelverk och andra förutsättningar påverkar omställningsmöjligheterna i ekonomin,
– kartlägga det svenska innovationsstödet,
– utvärdera sammanslagningen av Almi och Innovationsbron,
– göra en översyn av de statliga insatserna för företagsfrämjande samt
– utreda möjligheterna till ökad rörlighet mellan akademi, näringsliv och företagande.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2016.

Kommentar

Kommittén får en intressant och mycket viktig uppgift. Som rådgivare till små- och medelstora företag träffar jag dagligen på regler som är rent kontraproduktiva vad gäller att främja företagande och entreprenörskap. Ett exempel är den så kallade karensregeln som innebär att skatten blir lägre för en entreprenör om denna låter intjänade vinstmedel i ett aktiebolag ligga vilande under en period av fem år, detta i stället för att låta investera medlen och tillföra viktig finansiering för andra små- och medelstora företag. Det är nämligen så att om entreprenören ses som aktiv (här: läs produktiv) blir skatten många gånger högre medan om entreprenören är passiv så blir skatten lägre. Detta är något för utredningen att se över!

Vidare har mina kollegor Staffan Sundkvist och Hans Peter Larsson i Dagens Industri skrivit en artikel om hur skattereglerna träffar företagare mycket olika, detta endast beroende på vilket sätt företaget är ägt. Även här finns intressant läsning för utredningen.

Källa: http://www.pwc.se/sv/skatteradgivning/artiklar/battre-regler-for-entreprenorer-regeringen-tillsatter-en-ny-utredning.jhtml