Året 2024 står inför en rad ekonomiska utmaningar – men också möjligheter – som kommer påverka företag och deras ekonomiavdelningar på djupet. Den här artikeln tar ett helhetsgrepp om de centrala ämnena som beräknas komma att prägla det ekonomiska landskapet under det nya året. Vi kommer att fördjupa oss i inflationens påverkan; osäkra marknadsförhållanden; växande inflytande av AI; samt växande krav på hållbarhet.

Inflationens påverkan på ekonomiavdelningar

Inflation är en kritisk faktor som påverkar företagens ekonomiska stabilitet. Under 2024 förväntas inflationen vara en central utmaning för ekonomiavdelningar världen över. Stigande priser på varor och tjänster kan påverka ett företags marginaler och kräva anpassningar i företagets strategier. Det finns dock flera sätt för en ekonomiavdelning att hantera och anpassa sig till dessa förändringar. Några centrala strategier som företag kan se över för att möta inflationen är:

 • Prisstrategier

För att kompensera för stigande kostnader kan företag överväga att justera sina priser på varor och tjänster. Det är dock avgörande att det här görs på ett sätt som är konkurrenskraftigt och acceptabelt för kunderna. Noggranna marknadsanalyser och konkurrensutvärderingar blir centrala för att undvika förlust av marknadsandelar.

 • Kostnadsoptimering

Ekonomiavdelningen bör noga granska kostnadsstrukturer och identifiera områden där effektiviseringar kan göras, utan att kompromissa på kvalitet eller verksamhetens kärnprocesser. Att implementera kostnadsoptimeringsstrategier kan hjälpa företag att bibehålla lönsamhet i en höginflationsmiljö.

 • Finansiell planering

Att ha en noggrant utarbetad finansiell plan är av yttersta vikt. Det inkluderar att förutsäga och budgetera för inflationsrelaterade kostnadsökningar. Företag bör också överväga att diversifiera sina investeringar, för att minska känsligheten för inflationspåverkade tillgångar.

Osäkra marknadsförhållanden och riskhantering

Med inflation följer också skakiga marknadsförhållanden som under 2024 kan komma att skapa osäkerhet för företag. Hur kan en ekonomiavdelning bygga upp riskhanteringsstrategier för att mildra påverkan av volatilitet? Att navigera genom volatila marknader kräver inte bara förståelse för riskerna utan även implementering av åtgärder för att minska deras påverkan. En proaktiv och integrerad strategi för riskhantering positionerar företaget för att möta utmaningarna i en snabbrörlig marknad. Samtidigt erbjuds möjligheter att dra nytta av potentiella vinster. Genom en kontinuerlig och adaptiv strategi för riskhantering kan ekonomiavdelningen skapa en stabil och hållbar ekonomisk grund för företaget.

AI:s växande roll inom ekonomiavdelningen

Användandet av Artificiell Intelligens fick sitt fotfäste under 2023 och kommer att fortsätta utvecklas som en integrerad del på ekonomiavdelningar under 2024. I en intervju med VIEW Groups AI-expert Eirik Andreas Johansen, belyser han de tre främsta fördelarna med att använda AI på företagens ekonomiavdelningar under 2024:

 • Tidsbesparing

Det som tidigare har varit manuella arbetsuppgifter kan med hjälp av AI automatiseras och effektiviseras. Till exempel kan man automatisera fakturahantering, transaktionsbokföring och rapportgenerering.

 • Värdefulla insikter

Förutom tidsbesparing ser man att AI också kan ge värdefulla insikter och tillgång till egen data för analys och bättre beslutsunderlag.  Genom ökad kvalitet och tillgänglighet på analyser, stöttar AI beslutsfattare genom att minska risken i flera led där företagen kan få större insikter om den egna verksamheten.

 • Större flexibilitet

Med användandet av AI kommer en större flexibilitet i hur man tar vara på kompetens på ett företag. Mycket av den interna kompetensen kan istället samlas upp i systemen vilket innebär att man minskar risken med att vara personberoende, och att få färre flaskhalsar.

Utmaningarna kring hållbarhet

Hållbarhet är inte längre en trend, utan en nödvändighet för företag som strävar efter långsiktig framgång. Att integrera hållbarhetsaspekter i ekonomihanteringen är avgörande för att inte bara möta dagens krav, utan också för att säkerställa en positiv påverkan på samhälle och miljö. Här är några sätt hur detta kan implementeras som en strategisk del av företagens ekonomihantering:

 • Gröna investeringar och finansiering

Företag bör överväga att integrera gröna investeringar i sina portföljer och söka finansieringsalternativ som stöder hållbara initiativ. Det här kan inkludera investeringar i förnybar energi, energieffektivitet, eller andra projekt som främjar miljömässig hållbarhet. Ekonomiavdelningen spelar en viktig roll i att identifiera och hantera finansiella aspekter av sådana investeringar.

 • Hållbarhetsrapportering och transparens

Ökad efterfrågan från intressenter – inklusive investerare och kunder – angående transparens kring företags hållbarhetskapacitet har inte bara gjort hållbarhetsrapportering viktigare, utan den blir ett obligatoriskt krav för de företag som berörs av direktivet. Ekonomiavdelningen bör därför aktivt delta i att samla, analysera och rapportera hållbarhetsdata för att tydligt kommunicera ett företags framsteg och initiativ.

 • Socialt ansvarstagande

Förutom miljömässig hållbarhet är socialt ansvarstagande en viktig del av hållbarhetsstrategin. Ekonomiavdelningen kan arbeta med personalavdelningen för att utveckla hållbara arbetskraftsstrategier, som till exempel mångfald och inkludering, eller arbetsvillkor och utbildningsinitiativ. Det här förbättrar inte bara företagets rykte utan kan också bidra till att skapa en hållbar och engagerad arbetskraft.

Att hantera globala ekonomiska skiftningar

Globaliseringen har gjort internationell handel avgörande för många företags överlevnad och tillväxt. Samtidigt kan geopolitiska händelser som politiska konflikter eller förändringar i handelsavtal skapa både komplexitet och osäkerhet. Det är därför viktigt att utveckla strategier för att navigera genom dessa utmaningar. Här är några konkreta aspekter och strategier för att hantera detta:

 • Sprid risken

Se till att företaget inte är för beroende av en enda marknad eller leverantör. Varierad verksamhet och leverantörer från olika platser kan minska riskerna.

 • Hantera valutarisker

Om företaget handlar internationellt, se till att det finns en plan för att hantera valutasvängningar för att undvika överraskningar och ekonomiska förluster.

 • Flexibilitet

Ha en flexibel strategi som kan justeras snabbt beroende på förändringar i den globala ekonomin. Förmåga att anpassa sig snabbt är viktigt.

 • Följ världsnyheter

Håll dig uppdaterad om internationella nyheter och sätt dig in i hur politiska och ekonomiska händelser kan påverka verksamheten.

 • Skapa handlingsplaner

Utveckla planer för olika scenarier så att företaget är redo att agera om något oförutsett inträffar.

 • Bygg starka relationer

Skapa strategiska partnerskap och nätverk globalt för att dra nytta av insikter och stöd från andra företag i branschen.