Svenska investeringsfonder är sedan den 1 januari 2012 i princip skattebefriade i Sverige. Fonderna kan dock även fortsättningsvis drabbas av utländska skatter såsom källskatter på aktieutdelningar.

Svenska Skatteverket har tolkat de nya reglerna för investeringsfonder på så sätt att de från och med den 1 januari 2012 inte utfärdar ett så kallat hemvistintyg för svenska investeringsfonder. Ett sådant intyg krävs normalt för att ett annat land ska tillämpa en lägre källskatt på aktieutdelningar än vad som följer av landets interna rätt. Innebörden av att ett hemvistintyg inte utfärdas av svenska Skatteverket är att svenska fonder i vissa länder inte anses omfattas av ett skatteavtal mellan det landet och Sverige och att landet ifråga därför tar ut full källskatt i enlighet med interna regler.

Swedbank Robur Europafond överklagade Skatteverkets beslut att inte utfärda hemvistintyg och Förvaltningsrätten i Härnösand har meddelat dom den 13 juni 2014 med innebörd att de anser att det är korrekt av Skatteverket att inte utfärda hemvistintyg till svenska fonder. Domen har inte vunnit laga kraft och kan komma att överklagas till Kammarrätten i Sundsvall.

Kommentar

Källskatten enligt intern rätt i ett land brukar oftast vara högre än den källskattesats som gäller enligt ett tillämpligt dubbelbeskattningsavtal, till exempel är källskattesatsen enligt intern rätt i USA 30 procent jämfört med källskatten enligt avtalet med Sverige vilken uppgår till 15 procent. I de fall ett land har en högre intern källskattesats än enligt tillämpligt skatteavtal och landet ifråga kräver att den svenska fonden kan uppvisa ett hemvistintyg för att sätta ned skatten enligt skatteavtalet finns risk för ökade källskattekostnader på aktieutdelningar till svenska fonder. Gällande USA kan det till exempel innebära en fördubbling av skattekostnaden från 15 till 30 procent. En del fondbolag har redan till följd av domen i vissa fonder bokat upp en skatteskuld motsvarande att full källskatt uttas på aktieutdelningar. NAV-kursen kan i dessa fall komma att påverkas till följd av den ökade skattebelastningen.

Källa: http://www.pwc.se/ Elisabeth Bergmann