Från att ha varit en bakom-scenerna-funktion till att bli en mer central och strategisk partner, har rollen som chief financial officer (CFO) genomgått en imponerande omvandling senaste åren. Oavsett om du söker en kvalificerad CFO till ditt företag eller själv sitter på den rollen ställs det stora krav på att omfamna den nya verkligheten som en CFO står inför. Den moderna CFO-rollen är mer än bara siffror, den är en nyckelfaktor för att nå framgång i den moderna affärsvärlden.

En betydelsefull omvandling av CFO-rollen

Under det senaste decenniet har CFO-rollen förändrats på ett betydelsefullt sätt. Från att en gång ha agerat bakom företagets kulisser har CFO:n nu tagit steget framåt som en strategisk partner och beslutsfattare. Rollen innefattar inte bara finansiell rapportering och riskhantering längre, utan spelar en aktiv roll i att definiera och driva företagets strategiska inriktning. Samtidigt ställs det högre krav på andra kompetenser som förmåga att kommunicera och presenterar avancerade rapporter, strategiskt mindset och kunskap samt förståelse för moderna teknologier.

Den traditionella CFO:n

Historiskt sett har CFO-rollen primärt varit förknippad med finansiell rapportering, budgetering och riskhantering. Denna ”sifferjonglör” var ansvarig för att säkerställa att siffrorna stämde och att företaget höll sig inom de finansiella ramarna. CFO:n var ofta en bakom-scenerna-aktör, som agerade som en bokhållare snarare än som en strategisk affärspartner.

En modern chief financial officer

Sökandet efter en kompetent Chief Financial Officer är inte längre en fråga om att hitta någon som är skicklig med siffror. Det handlar om att hitta en strateg och visionär ledare som kan navigera genom den snabbrörliga och komplexa affärsvärlden. En chief financial officer är inte begränsad till att enbart hantera ekonomiska siffror. Istället är funktionen en drivande kraft bakom företagets affärsstrategi och tillväxt. CFO:n har en aktiv roll i att identifiera nya affärsmöjligheter, utvärdera investeringar, hantera kapitalallokering och optimera verksamheten.

Förändringen i rollen har påverkats av flera faktorer. Tillexempel anger hela 57% av dagens CFO att de prioriterar kunskaper inom artificiell intelligens och maskininlärning vid en nyrekrytering. Detta markant ökade intresse för teknologisk kompetens är en viktig förändring som har utvecklats de senaste fem åren. Denna slutsats är resultatet av en nyligen genomförd undersökning av Workday, där över 260 ekonomichefer världen över deltog.

Andra bidragande faktorer är kombinationen av nya globala affärstrender, teknologisk utveckling, regleringar och ökad medvetenhet om företagsansvar som tillsammans har bidragit till att omvandla CFO-rollen från en traditionell finansroll till en strategisk och central aktör i företagsvärlden.

Nya krav på rollen

Globalisering, ökad konkurrens och snabb teknologisk utveckling har gjort affärsvärlden mer komplex och osäker. Detta har ökat behovet av finansiell insikt och strategisk planering, vilket har gett CFO:n en mer central och strategisk roll. Som nyckelspelare och strategisk partner ställs nya krav på rollen och kräver specifika egenskaper som en modern CFO bör besitta för att möta nya utmaningar.

En modern Chief Financial Officer bör besitta följande egenskaper för att möta de utmaningar som företagen ställs inför framgent:

Strategiskt visionär: Den moderna CFO:n måste vara en visionär och kunna tänka bortom siffrorna. Det krävs förmågan att förstå företagets övergripande mål och omsätta dem i konkreta finansiella planer.

Teknisk expertis: Digitaliseringen har revolutionerat affärsprocesser och informationshantering. CFO:n har behövt anpassa sig till nya teknologier som molntjänster, dataanalys och automatisering för att kunna ge insikter i realtid och stödja beslutsfattande.

Analytisk skicklighet: Data är en ovärderlig tillgång. CFO:n bör vara kapabel att ta fram insikter från omfattande datamängder för att kunna fatta välgrundade beslut.

Effektiv kommunikatör: Den moderna CFO:n måste vara en skicklig kommunikatör och influerare, både internt och externt. Rollen kräver att man kan översätta komplex finansiell information till begripliga termer för att påverka beslutsfattande.

Riskhanteringsexpert: Med ökad medvetenhet om risker och sårbarhet har CFO-rollen utvidgats till att omfatta inte bara finansiella risker utan även operativa, cybersäkerhetsrelaterade och kompliansrisker.

Hållbarhet och ESG: Samhällets ökade fokus på hållbarhet innebär att företagen nu måste inkludera hållbarhetsinsatser i sin övergripande strategi. Utvecklingen innebär att rollen behöver integrera faktorer som miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) i sina beslutsprocesser och rapporter. Detta har i sin tur breddat rollen och dess ansvarsområde.

 

Vill du ta del av fler insikter om framtidens ekonomiavdelning och de utmaningar som en föränderlig värld medför? Kontakta oss på Clarify för att ta del av fler insikter om ekonomiavdelningens framtid.­