Allt du behöver veta om den nya EU-lagen för hållbarhetsredovisning

Nu har CSRD – EU:s nya direktiv för hållbarhetsredovisning – börjat gälla. Lagens syfte är att göra det lättare att se hur företagen i Europa arbetar med hållbarhet som miljö och sociala frågor. För att kunna redovisa hållbarhetsarbetet på ett trovärdigt och transparent sätt har EU även infört en ny standard för hållbarhetsredovisning – ESRS. Det innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen blir mycket mer omfattande och att fler företag behöver göra den.

För att reda ut hur det här påverkar svenska företag har vi på Clarify samlat den viktigaste informationen om ESRS-standarden. Till exempel vilka företag som omfattas och när de behöver börja redovisa hållbarhet, vilka utmaningarna och möjligheterna är, samt vilken kompetens som kommer att bli viktig för att kunna arbeta med hållbarhetsredovisning. Vi har även tagit hjälp av hållbarhetsexperten Jakob Lindqvist, som jobbar på Affingo som senior konsult med fokus på hållbarhet. Jakob ska hjälpa oss med att förklara närmare vad ESRS innebär i praktiken. Han bjuder även på några bra tips och viktiga insikter som hjälper ditt företag att lyckas med omställningen till ESRS.

Vad innebär ESRS och CSRD?

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett nytt EU-direktiv som ska säkerställa att företagen på EU:s marknad rapporterar sin sociala och miljömässiga påverkan på ett tydligare och mer tillförlitligt sätt. Syftet med CSRD är att det ska bli enklare att se och jämföra hur företagen påverkar människor och miljön. CSRD ersätter det tidigare direktivet NFRD (Non-Financial Reporting Directive) och kommer att gälla betydligt fler företag än tidigare.

De företag som omfattas av den nya lagen ska börja rapportera sitt hållbarhetsarbete enligt en ny europeisk standard för hållbarhetsredovisning – ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Det som skiljer ESRS från tidigare standarder är främst att företagen nu ska redovisa sin påverkan på samhället och miljön på ett mer omfattande sätt, samt att rapportera det kopplat till den finansiella väsentligheten och bolagsstyrningen. I praktiken innebär ESRS att fler företag omfattas och att de behöver ta med mer hållbarhetsinformation i sin redovisning jämfört med tidigare.

Så här kommenterar hållbarhetsexperten Jakob Lindqvist vad CSRD och den nya redovisningsstandarden ESRS verkligen innebär: ”För första gången blir hållbarhet revisionspliktigt, viket är ett stort steg. Många svenska företag har haft ett utvecklat hållbarhetsarbete, men ESRS betyder att företagen behöver göra ännu mer. Den nya standarden bygger också på dubbel materialitet vilket innebär att företagen behöver rapportera hållbarhetsmått samtidigt som finansiella mått. Det här är första gången som vi kommer att kunna investera i, göra affärer med eller söka jobb hos företag som arbetar på ett sätt som främjar vår planet och vår framtid enligt en tydlig standard.”

Enligt Jakob kommer kraven bland annat att bli större när det kommer till att företagen har koll på vad som händer i hela värdekedjan: ”Ett företag som samlar in kläder för återvinning kan inte längre komma undan med att dumpa kläderna i ett senare led eftersom det blir tvunget att redovisa vad leverantörerna i hela kedjan gör. Att exempelvis räkna på utsläpp berör inte längre bara den direkta verksamheten. Säljer ditt företag strumpor behöver det redovisa vad dina butiker släpper ut, vad medarbetarna och leverantörerna i distributionen har för utsläpp osv. Det blir enklare att välja bolag efter hållbarhetsarbete när allting redovisas.”

Vilka företag påverkas av ESRS, och när börjar redovisningsstandarden att gälla?

Den nya lagen CSRD har redan börjat gälla och kommer att fasas in steg för steg de kommande åren utifrån företagsstorlek. Tidsramen för vilka företag som kommer att behöva redovisa enligt ESRS, och det räkenskapsår de behöver börja med det, ser ut som följande:

 • 2024: De företag som föll under det gamla direktivet NFRD. Det vill säga större (mer än 500 anställda) börsnoterade företag av allmänt intresse.

 

 • 2025: Företag som uppfyller minst två av följande tre krav: mer än 500 anställda, en nettoomsättning på över 40 miljoner euro, en balansomslutning över 20 miljoner euro.

 

 • 2026: Företag som uppfyller minst två av följande tre krav: mer än 250 anställda, en nettoomsättning på över 40 miljoner euro, en balansomslutning över 20 miljoner euro.

 

 • 2027: Små och medelstora företag (ej mikroföretag) på reglerad marknadsplats, små och icke-komplexa kreditinstitut och captivebolag.

 

Jakob tipsar om att så tidigt som möjligt titta på vad som krävs för att anpassa sig, även om den nya redovisningsstandarden ligger något år i framtiden. ”Även om ditt företag har tre år på sig att leva upp till den nya standarden, sätt i gång med arbetet redan nu. Börja mäta och undersök hur det ser ut i god tid innan ni behöver börja rapportera. Det för med sig flera fördelar. Som att ni får bättre insikter i ert hållbarhetsarbete. Exempelvis att det som ni trodde var ert största problem är litet i verkligheten, och att de större problemen finns någon annanstans, som hos leverantörerna i kedjan.”

Så ser utmaningarna med ESRS ut

Svenska företag brukar ses som mer förberedda eftersom Sverige sänkte tröskeln för NFRD och för att många svenska företag redan arbetar med ESG (Environmental, Social, Governance) i stor utsträckning. Men de nya kraven är mer omfattande och utmanar företagens sätt att tänka kring hållbarhet och redovisning. De främsta utmaningarna kommer troligtvis att bli:

 • Kravet på dubbel materialitet. Hållbarheten behöver alltid jämföras mot de finansiella måtten. Företagen behöver kunna samordna de båda perspektiven och väva in dem i varandra.

 

 • Ha rätt kompetens för att redovisa hållbarhet sida vid sida med det finansiella. Väsentligheten och riskerna i hållbarheten behöver vägas mot de ekonomiska måtten. Det innebär att ekonomi- och finanspersonal kommer att behöva hjälp med att föra samman de här två måtten. Till exempel genom att ta in konsulter, anställa rätt kompetens, eller en vidareutveckling av personalen.

 

 • Skapa system som hanterar de båda måtten. Exempelvis nya IT-lösningar.

 

 • Få in ett mer tekniskt och vetenskapligt perspektiv på hållbarhetsarbetet. Exempelvis hur energikrävande en process är och varför, olika utsläpp m.m.

 

Trots att det kommer att krävas mycket nya kunskaper kring hållbarhet ser Jakob att just området ekonomi och finans kommer att få en central roll: ”Alla som jobbar med någon form av controlling av ekonomin, som inköp och fakturering, har redan ett arbetssätt som bygger på att samla in data och redovisa den. Till exempel så kan de som arbetar med inköp få en viktig roll i hållbarhetsredovisningen eftersom de kan kartlägga och kategorisera inköpen. De kan också föra en dialog med leverantörerna om hållbarhetsaspekterna och ta fram insikter som går att agera på, vilket är en del av kravet i det nya sättet att redovisa.”

Så kan ditt företag tänka och agera för en lyckad implementering av ESRS

Även om ditt företag har några år på sig innan det är dags att börja med en hållbarhetsredovisning enligt ESRS är det bra att förbereda sig så tidigt som möjligt. Det gör det inte bara lättare att implementera hållbarhetsredovisningen, det går också fortare att ta vara på de många möjligheterna med att analysera hållbarhetsarbetet.

Så här kan ni börja att rusta er inför ESRS:

 • Sätt er till att börja med in i arbetet och förstå kraven med ESRS. Se till att ni har en hållbarhetsorganisation som är rustad för att ta sig an uppgiften. Utbilda er om så behövs.

 

 • När ni har lärt er vad ESRS handlar om och hur det påverkar er är det dags att göra en väsentlighetsanalys. Det vill säga att ni identifierar vilka hållbarhetsområden som är viktigast för er verksamhet. Analysen kan också visa var ni kan göra mest skillnad i ert hållbarhetsarbete samt vilka möjligheter det för med sig. Exempelvis genom energibesparingar eller ett starkare varumärke som attraherar både kunder och kandidater.

 

 • Sätt upp ett system för den datainsamling som krävs för hållbarhetsredovisningen. Det kan vara ett tidskrävande arbete, så se över om ni kan automatisera processen.

 

 • Anställ eller anlita kompetens som kan arbeta med hållbarhetsredovisning. Exempelvis data- och affärsanalytiker, hållbarhetsexperter.

Vilka kompetenser kommer att bli viktiga vid införandet av ESRS?

Ett nytt sätt att redovisa kräver nya egenskaper och kompetenser. När vi på Clarify diskuterade med Jakob om vad som kommer att krävas på ett personalplan för att kunna arbeta med ESRS kom vi fram till att följande kompetenser kan bli avgörande:

 • Personer med en bakgrund inom ekonomi och finans som har jobbat med data och dataanalys, samt med att jämföra ekonomiska mått. Troligtvis kommer det bli vanligt att funktionerna för hållbarhet byggs i anslutning till de funktionerna.

 

 • De med tidigare erfarenhet av GRI eller någon annan hållbarhetsstandard.

 

 • Personer med en bakgrund från HR eftersom det sociala perspektivet är en stor rapporteringsdel inom ESRS.

 

 • Jurister med en bakgrund inom regelverk.

 

 • Personer som har vana från att arbeta med avtal eftersom de kan tolka EU-direktiven.

Hållbarhetsexpertens tips för att lyckas med ESRS

Slutligen ger Jakob sina bästa tips och råd för hur ditt företag enklast kommer i gång med och bäst lyckas med att redovisa hållbarhet enligt ESRS:

 • Arbeta inte i silos. Integrera hållbarhetsarbetet och se till att det genomsyrar hela verksamheten. Tidigare har hållbarhetsarbetet ofta varit frånkopplat den övriga verksamheten, men nu blir det mer strategiskt. Använd samma struktur, rutiner och hjälpmedel som för att rapportera de ekonomiska måtten. Har ni system som skapar transparens underlättas arbetet med hållbarheten. Varje avdelning kan se hur de ligger till, och vad de kan förbättra.

 

 • Se till att det finns ett samordningsansvar för hållbarhetsfrågorna. Det är ett komplext arbete som involverar och påverkar affärsstrategier, så utse gärna någon på senior management-nivå som kan ansvara för och driva arbetet.

 

 • Tänk krypa-gå-spring. Nu finns det tid för att pröva sig fram och lära längs vägen. Börja mäta för att ta reda på vilka datamängder det handlar om och hur kostsamt det kommer att bli. Ta reda på hur ni jobbar med datainsamling i dag, och var kan ni effektivisera det ni redan gör.

 

 • Fokusera på värdet och inte bara på rapporteringskraven. Då blir det lättare att jobba med förändringsarbetet. Det finns stora värden i att arbeta med hållbarhet. Både ekonomiskt och varumärkesmässigt. Lyft fram hållbarheten för att locka de attraktiva kandidater som ställer krav på företagen och väljer jobb efter hållbarhetsengagemanget.

 

Behöver ni kompetens som kan hantera er nya hållbarhetsredovisning? Kontakta oss på Clarify så hjälper vi er att hitta de förmågor ni behöver för att lyckas!