Inom ekonomi- och finansfunktioner i större organisationer är det fler som menar att en positiv effekt av ökat distansarbete är att det breddar den geografiska ytan varifrån man kan rekrytera. En majoritet av cheferna inom ekonomi- och finansfunktioner kan dessutom tänka sig att rekrytera någon utan att först ha mött den fysiskt, visar resultaten.

Här finns stora fördelar av ökad flexibilitet och tillgång till en större kompetensmarknad. Samtidigt ställer det nya krav på rekryteringsprocesserna. Fundera över vilka nya aspekter som blir viktigare att beakta i en rekrytering när den sker helt digitalt och/eller syftar till att rekrytera medarbetare som kommer att arbeta merparten av sin tid på distans. Till exempel blir det viktigare med tydlighet kring förväntningar på distansarbete och vilken typ av distansledarskap organisationen kan erbjuda.

Det blir eventuellt även viktigare att mäta aspekter såsom:

    • Förmåga till självledarskap
    • Förmåga att bygga tillit på distans. 
    • Förmåga till distansledarskap. 
    • Och i viss mån, tekniska förmågor. 

Här kan till exempel personlighetstest spela en viktigare roll och förmågan att tolka dem korrekt.  

Clarifys åtta framgångsfaktorer kommer från en enkätundersökning som gjorts under våren i samarbete med Rasmussen Analys.

I enkätundersökningen ställdes frågor om ekonomi- och finanasfunktionerna i det nya normalläget till 78 ekonomichefer, controllerchefer, CFO:s, head of treasury och finanschefer.

Vill du veta mer? Kontakta Louise Poltoft.