Ekonomiavdelningar är ryggraden i varje företagsverksamhet. De ansvarar för att hålla ekonomin i balans, fatta strategiska beslut och möjliggöra hållbar tillväxt. En avgörande roll inom ekonomiavdelningen är controller-funktionen. Denna funktion har genom åren förändrats och utvecklats för att anpassa sig till det moderna företagslandskapet. I den här artikeln kommer vi att utforska vad funktionen controller innebär, skillnaden mellan olika controller-roller och varför denna funktion är så viktig för framtidens ekonomiavdelningar.

En central funktion inom ekonomi

En controller är en finansiell expert som har en central roll i en ekonomiavdelning. Deras huvudsakliga uppgift är att säkerställa noggrannheten och pålitligheten i företagets ekonomiska rapportering och bokföring. De ansvarar för att övervaka och analysera ekonomiska data för att ge ledningen relevant information som underlättar strategiska beslut. Denna funktion har traditionellt delats upp i olika specialiserade roller, var och en med sina unika ansvarsområden.

En viktig roll för framtidens ekonomiavdelning

Med den snabba teknologiska utvecklingen och den ökande konkurrensen på marknaden är en effektiv controller-funktion viktigare än någonsin för framtidens ekonomiavdelningar. Här är några skäl till varför:

Strategiskt beslutsfattande: Controller-funktionen, särskilt businesscontrollern, tar fram viktiga insikter och analyser som stödjer företagsledningen i att fatta välgrundade strategiska beslut. Denna analys blir allt viktigare när företag står inför snabba förändringar på marknaden och behöver anpassa sig för att överleva och växa. Med AI-verktyg som hjälper till att förutsäga trender och identifiera affärsmöjligheter kan controllers ta på sig en mer proaktiv rådgivningsroll gentemot företagsledningen.

Effektivitetsåtgärder: Genom att använda AI och digitalisering kan controllers automatisera rutinmässiga uppgifter, analysera större mängder data för att identifiera trender och affärsmöjligheter effektivare och snabbare än tidigare. Samtidigt frigörs tid för mer värdeskapande aktiviteter så som att identifiera och implementera processer och åtgärder som direkt bidrar till företagets framgång och ökar dess värde. Detta leder till en mer effektiv ekonomiavdelning som kan fokusera på att stödja verksamheten och driva tillväxt.

Avancerad riskhantering: I en tid av ökad osäkerhet och snabba förändringar kan controllers använda teknologin för att övervaka och hantera finansiella risker i realtid och sätta in snabba åtgärder vid behov. Detta hjälper till att minska risken för finansiella förluster och förbättrar företagets förmåga att hantera ekonomiska utmaningar. Controllern hjälper till att skydda företagets intressen och tillgångar genom att implementera lämpliga kontroller och strategier.

Olika typer av controller-roller

Det finns många olika typer av controllers utöver de exempel vi tar upp här nedan. Det ansvar under respektive titel man tilldelar controller-rollen kan variera och skifta i dess innebörd.

Financial Controller: Den finansiella controllern är den mest traditionella rollen inom ekonomiavdelningen. Deras huvudsakliga uppgift är att säkerställa noggrannheten av finansiella rapporter och bokföring. De hanterar även budgetering och budgetuppföljning, vilket är nödvändigt för att hålla verksamheten på rätt kurs.

Business Controller: Business controllers har en mer framåtblickande roll. De fokuserar på att analysera företagets ekonomi för att identifiera trender, möjligheter och utmaningar. Genom att tillhandahålla insikter och analyser hjälper de företagsledningen att fatta strategiska beslut som främjar tillväxt och lönsamhet.

Risk Controller: Risk controllern är specialiserad på att hantera och minska finansiella risker i bolaget. Den utför riskbedömningar och implementerar kontroller för att skydda företagets tillgångar och minimera förluster.

Compliance Controller: Denna roll är dedikerad till att säkerställa att företaget följer lagar och regler som är relevanta för verksamheten. De deltar i processer för att godkänna nya produkter och tjänster, bevakar förändringar i lagstiftningen som kan påverka verksamheten och bidrar till att ta fram interna regelverk och praxis.

Skillnaden mellan business controller och financial controller

Vi tittar närmare på skillnaden mellan business controller och financial controller som är två av de vanligaste rollerna på en ekonomiavdelning. Den främsta skillnaden mellan de två ligger i deras fokus och ansvarsområden.

En business controller fokuserar på att förstå verksamheten i sin helhet och ger strategisk rådgivning för att främja tillväxt och lönsamhet. De är mer inriktade på framtidsinriktade analyser och beslutsfattande. En financial controller tittar snarare på att säkerställa att den finansiella rapporteringen är korrekt och att regler och standarder efterlevs inom bolaget. Fokus hos en financial controller är historiska data, övervakning av budgetar och att planer följs.

 

Vill du veta mer om hur du kan utveckla din ekonomiavdelning med hjälp av olika controller-funktioner? Kontakta oss på Clarify för att ta del av fler insikter om ekonomiavdelningens framtid.