Chefer som ser över sin tidsanvändning och därmed effektiviserar sitt arbete kan frigöra tid motsvarande en månad om året. Detta visar en undersökning som London Business School och PA Consulting Group genomförde under åren 2011 – 2013.

45 stycken chefer från 39 stora industribolag , coachades under tre veckor i att kritiskt granska och sedan omfördela sin arbetstid. Cheferna ombads sätta individuella mål för sin arbetstid och detaljgranska sina arbetsdagar. De fick bland annat beskriva vilka möten de deltog i, mötets syfte och vilka skäl som fanns för att just de skulle delta i mötet. Utifrån den kartläggningen fick sedan alla chefer svara på ett antal frågor, exempelvis: Vad är viktigt för mig i mitt arbete och i rollen som chef? Stödjer mitt arbete en normal arbetsvecka dessa mål? Vilka arbetsuppgifter ska jag fortsätta med, delegera eller rentav stryka?

Studiens resultat visar bland annat att chefer genom att se över sina arbetsdagar och tidsåtgång kan effektiviser sitt arbete med 15 -20 procent. En uppföljning som gjorts visar även att de företagen som deltog i studien idag erbjuder ett mer utvecklande stöd till sina medarbetare för att även de ska bli mer effektiva och fokusera på rätt saker.

Andreas Broryd, organisationsexpert på PA Consultiong Group, menar chefer generellt upplever att de tappat kompetens bland annat på grund av de omstruktureringar och kostnadseffektiviseringar som skett senaste åren. Detta försöker de då kompensera genom att vara med överallt. Det finns en rädsla för att släppa taget och inse att andra gör jobbet precis lika bra. Chefer och organisationer behöver modeller och stöd i form av konkreta verktyg för att kunna arbeta mer effektivt. De behöver även tid att analysera, våga ifrågasätta och sedan förändra beteenden för att få en effektiv men även bestående förändring.

Källa: Personal & Ledarskap