Sunda organisationer och arbetsgemenskaper tar samtidigt hand om personalens välbefinnande, förhållandena på arbetsplatsen och organisationens goda prestationsnivå och framgång. I en välmående organisation är personalen motiverad och ansvarstagande och flexibel även i förändringssituationer.

På en blomstrande arbetsplats har man vid arbetsarrangemang, ledarskap och arbetsgemenskapens verksamhet och vardagliga växelverkan satsat på att personalen i sitt arbete får tillräckligt med upplevelser av både självständighet och gemenskap samt att de upplever sig klara av sina uppgifter. Idealen är att var och en på arbetsplatsen känner till vad jobbet syftar till och ens eget ansvar, att var och en upplever sig kunna använda sina styrkor och sitt kunnande i sitt eget arbete och samarbeta med andra i en uppmuntrande och inspirerande arbetsatmosfär.

Främjandet av välmående på jobbet baserar sig på samarbete mellan ledningen, de närmaste cheferna och deras medarbetare. Viktiga aktörer i

-samarbetet är dessutom
-personalförvaltningen
-företagshälsovården
-arbetarskyddspersonalen och
-förtroendemännen samt eventuella yttre experter som samarbetar med organisationen.
-Bedömning av välbefinnande på jobbet

Ovanstående länkar ger mera information om bl.a. metoder för bedömning av välbefinnande på jobbet, arbetsengagemang och arbetsrelaterad utbrändhet.

Konflikter i arbetsgemenskapen och mobbning på arbetsplatsen

Olika konflikter mellan människor föds tidvis på varje arbetsplats. I en fungerande arbetsgemenskap tas konflikter och meningsskiljaktigheter om arbetet på allvar och behandlas konstruktivt. Alla konflikter och sammanstötningar i arbetsgemenskapen är inte mobbning.

Källa: Arbetshälsoinstitutet